Pro publico bono

Pytanie 7

Chcia??am si? te?? zapyta?, czy mojemu synowi nale??y si? jaki?? spadek po jego ojcu. Wiem, ??e razem ze swoj? konkubin? budowa?? dom, ale kredyt na t? budow? wzi???a ona. Mimo tego zmar??y mówi??, ??e dom b?dzie jego. Czy w takim wypadku mog? liczy? na jakie?? pieni?dze dla syna? W post?powaniu o stwierdzeniu nabycia spadku syn zosta?? uznany za jedynego spadkobierc?.Je??eli syn jest jedynym spadkobierc?, to ca??y maj?tek ojca przypada tylko jemu. Dotyczy to zarówno rzeczy ruchomych, nieruchomo??ci jak i wierzytelno??ci np.: o zap??at?. W omawianym przypadku nie wiadomo jednak jaki jest stan prawny nieruchomo??ci. To, ??e kredyt przyznano konkubinie nie powoduje, ??e budowany dom jest tylko jej. Wszystko zale??y od tego kto jest w??a??cicielem nieruchomo??ci (gruntu) na którym trwa budowa. Je??eli w??a??cicielem lub wspó??w??a??cicielem gruntu by?? zmar??y jego syn wst?puj?c w prawa spadkodawcy (ojca) staje si? odpowiednio w??a??cicielem lub wspó??w??a??cicielem gruntu jak równie?? tego co na nim posadowiono. Je??eli dom zamówiono u dewelopera, a do zako??czenia budowy deweloper ma by? w??a??cicielem dzia??ki, to umowa z deweloperem przes?dza??a o prawach zmar??ego. Je??eli zmar??y ojciec by?? stron? tej umowy i posiada?? prawo ???dania wykonania umowy (tu: przeniesienia na siebie w??asno??ci dzia??ki i domu po zako??czeniu budowy) to równie?? i syn obecnie b?dzie mia?? takie prawo. Nie wolno jednak zapomina?, ??e wraz z prawami maj?tkowymi dziedziczy si? równie?? obowi?zki maj?tkowe.<< powrót do listy pytań