Pro publico bono

Pytanie 83

Po ??mierci mojej konkubiny nasze wspólne dzieci zosta??y pó??sierotami. To s? na pewno moje dzieci, nosz? moje nazwisko. Kiedy zosta??em sam, potrzebowa??em pomocy przy opiece nad nimi i na czas gdy nie mog??em zaj?? si? dzie?mi, pod opiek? zabrali je dziadkowie (rodzice mojej zmar??ej konkubiny). Niestety, nie chc? mi ich teraz odda?. Czy maj? prawo zabra? mi moje dzieci? Nigdy nie by??o post?powania w stosunku do nas, to znaczy do rodziców, z zarzutami co do nieprawid??owo??ci wychowawczych. Obecnie wyst?pi??em do s?du o nakazanie wydania dzieci, ale tam si? wci??? nic nie dzieje. Dzieci na pewno cierpi? i, co gorsze, pewnie s? „nastawiane” przeciwko mnie. Co mog? jeszcze zrobi??Absolutnie ??wi?t? zasad?, jak? kieruj? si? w omawianej materii organy pa??stwa, jest i powinna by? zasada dobra dziecka. Z tego co Pan mówi, w??a??nie zosta??a ona naruszona. Obecnie tylko Panu jako ojcu – po ??mierci matki dzieci - s??u??y w??adza rodzicielska. W??adza rodzicielska to splot przeró??nych obowi?zków i praw, w??ród których odnajdujemy mi?dzy innymi obowi?zek i prawo do wykonywania pieczy nad dzieckiem. S?d mo??e w drodze postanowienia ograniczy? w??adz? rodzicielsk? jednego z rodziców, jednak tylko w przypadku, gdy wymaga tego dobro dziecka. Oczywi??cie takie postanowienia s?du o ograniczeniu w??adzy rodzicielskiej nie zapadaj? potajemnie, wymagaj? przeprowadzenia rozprawy s?dowej, na któr? wzywane s? strony, a zatem gdyby co?? takiego w Pana przypadku nast?pi??o, zapewne wiedzia??by Pan o tym.
Mo??e zdarzy? si? zatem tak, ??e s?d zawiesi, ograniczy albo nawet pozbawi kogo?? w??adzy rodzicielskiej, ale za ka??dym razem musi spraw? rozpozna? i uzna?, ??e istniej? wymienione w przepisach okoliczno??ci umo??liwiaj?ce tak? ingerencj?. Mo??e by? równie?? tak, ??e niezale??nie od rozstrzygni?cia w sprawie w??adzy rodzicielskiej s?d wyda zarz?dzenie zabezpieczaj?ce dobro dziecka, w którym orzeknie np.: umieszczenie dziecka w rodzinie zast?pczej. Ponadto, je??li wymaga tego dobro dziecka, s?d mo??e ograniczy? utrzymywanie kontaktów z dzieckiem, czego najostrzejsz? form? jest zakaz utrzymywania kontaktów. Wszelkie orzeczenia i zarz?dzenia s?du opieku??czego maj? na celu dobro dziecka, w zwi?zku z czym mog? ulec zmianie, gdy zmieni si? sytuacja, np. gdy uzale??niony od alkoholu rodzic podejmie z pozytywnym skutkiem leczenie.
Skoro ??adne tego rodzaju post?powanie nie by??o prowadzone, nale??y uzna?, ??e samowolny zabór dzieci nie by?? zgodny z przepisami. W takiej sytuacji niew?tpliwie przys??uguje Panu prawo wnioskowania o udzielenie pomocy w nale??ytym wykonywaniu w??adzy rodzicielskiej. Zgodnie z art. 100 k.r.o. obowi?zek udzielenia Panu pomocy spoczywa zarówno na s?dach, jak i na innych organach w??adzy publicznej. Pomoc ta obejmuje m.in. odebranie dziecka od osoby nieuprawnionej. Z tego te?? przepisu wywodzi? nale??y Pana uprawnienia do ???dania wydania dzieci.
Rozumiem, ??e z powodów formalnych s?d nie zareagowa?? bardzo szybko i w tym zakresie niewiele mog? pomóc. Nie ma mo??liwo??ci wymuszenia na s?dzie, aby przyk??adowo zako??czy?? spraw? do ko??ca miesi?ca. Niemniej jednak praktyka naucza, ??e tego rodzaju sprawy, przynajmniej w porównaniu z wieloma sprawami o zap??at?, za??atwiane s? bez zw??oki.
Mo??na równie?? próbowa? wnioskowa? do s?du o wydanie postanowienia zabezpieczaj?cego. Mia??oby ono na celu zabezpieczenie uprawnie?? ojca przynajmniej na czas post?powania s?dowego. Zgodnie z art. 755 § 1 pkt. 4 k.p.c. s?d mo??e uregulowa? za pomoc? postanowienia zabezpieczaj?cego sposób roztoczenia pieczy nad dzie?mi. Pozostaje jedynie pytanie, na ile takie zabezpieczenie prowadzi do wykonania nie zapad??ego jeszcze orzeczenia (zabezpieczenie nie mo??e zast?powa? przysz??ego orzeczenia).

Jedynie w skrajnym przypadku mo??liwe jest oddalenie ???dania uprawnionego z tytu??u w??adzy rodzicielskiej o wydanie dziecka. Jednak wówczas musia??oby to by? po???czone z odpowiednim orzeczeniem co do ograniczenia w??adzy rodzicielskiej tego?? to uprawnionego przez pozostawienie dziecka u osoby, u której ono si? znajduje. Mo??e to nast?pi? jedynie wówczas, gdy wymaga tego dobro dziecka (np.: formalnie uprawniony alkoholizuje si?, zaniedbuje swoje obowi?zki itp.), co jak sam Pan zauwa??y??, nie ma w tym przypadku miejsca.<< powrót do listy pytań