Aktualności

23.11.2018r. Rozszerzony obowiązek informacyjny RODO

 

Pouczenie o ochronie danych osobowych według wymogów Rozporządzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych (dalej: DO) jest należyte wykonanie i rozliczenie umowy zlecenia. Administrator DO: Sławomir Żakowski, ul. Reja 9/4, Szczecin (NIP: 8512198736), e-mail: mecenas@zakowski.eu. DO będą przetwarzane do upływu ostatniego z poniższych okresów:

  1. rozliczenia zlecenia,
  2. okresu przedawnienia roszczenia,
  3. 24 miesięcy od zakończenia usługi (w okresie tychże 24 miesięcy możesz uzyskać swoją dokumentację, potem nie będzie to możliwe.

Twoje DO możemy przekazać do innych podmiotów (np.: Twój dłużnik, ubezpieczyciel, placówka medyczna, współpracujący z nami inny radca prawny lub adwokat, odpowiedni organ władzy publicznej np. Sąd, Rzecznik Finansowy), jeśli będzie to konieczne do wykonania umowy zlecenia.

DO będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) Rozporządzenia RODO (w tym ostatnim przypadku dla obrony przed roszczeniami lub dla dochowania przepisów regulujących zasady naszej działalności).

Masz prawo:

  1. dostępu do DO, żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania DO,
  2. do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f) Rozporządzenia RODO,
  3. przenoszenia danych osobowych, o ile będzie spełnione warunki prawem przewidziane,
  4. do skargi do organu nadzorczego.

Podanie Twoich DO jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia. DO nie będzie służył zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym: profilowniu).


<< reszta aktualności