Aktualności

23.11.2018r. Rozszerzony obowi?zek informacyjny RODO

 

Pouczenie o ochronie danych osobowych wed??ug wymogów Rozporz?dzenia RODO (Dz.U.UE.L.2016.119.1)

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych (dalej: DO) jest nale??yte wykonanie i rozliczenie umowy zlecenia. Administrator DO: S??awomir ??akowski, ul. Reja 9/4, Szczecin (NIP: 8512198736), e-mail: mecenas@zakowski.eu. DO b?d? przetwarzane do up??ywu ostatniego z poni??szych okresów:

  1. rozliczenia zlecenia,
  2. okresu przedawnienia roszcze??,
  3. 24 miesi?cy od zako??czenia us??ugi (w okresie tych??e 24 miesi?cy mo??esz uzyska? swoj? dokumentacj?, potem nie b?dzie to mo??liwe.

Twoje DO mo??emy przekaza? do innych podmiotów (np.: Twój d??u??nik, ubezpieczyciel, placówka medyczna, wspó??pracuj?cy z nami inny radca prawny lub adwokat, odpowiedni organ w??adzy publicznej np. S?d, Rzecznik Finansowy), je??li b?dzie to konieczne do wykonania umowy zlecenia.

DO b?d? przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. b) i f) Rozporz?dzenia RODO (w tym ostatnim przypadku dla obrony przed roszczeniami lub dla dochowania przepisów reguluj?cych zasady naszej dzia??alno??ci).

Masz prawo:

  1. dost?pu do DO, ???dania sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania DO,
  2. do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust 1 pkt. f) Rozporz?dzenia RODO,
  3. przenoszenia danych osobowych, o ile b?d? spe??nione warunki prawem przewidziane,
  4. do skargi do organu nadzorczego.

Podanie Twoich DO jest warunkiem zawarcia umowy zlecenia. DO nie b?d? s??u??y? zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym: pofilowniu).


<< reszta aktualności